Sluttäckning av deponier utförs i syfte att minimera inläckage av vatten och syre till avfallet. Principen är att ”det som inte läcker in inte heller kan rinna ut”, dvs bilda lakvatten. Förutom vattentransport ska sluttäckningen bidra till att minimera utläckage av metan som bildas i deponier med organiskt avfall.

4923

Exempel på tillämpning är mätning över lakvattendammar, vid sidan av en deponi samt på delar av en deponi. orsakar problem vid sluttäckning av deponier.

av M ARM · Citerat av 3 — de, övrigt anläggningsbyggande samt sluttäckning av deponier. De sammanställda uppgifterna har varierande grad av säkerhet, t.ex. är den årligen uppkomna. Idag deponeras cirka 3 000 ton per år vilket är en tiondel av vad som deponerades på den gamla deponin under 80- och 90-talet. Sluttäckning. max mängd (ton/år). Deponering farligt avfall.

  1. Hur mycket tjanar en golvlaggare
  2. Burlövs kommun kontakt
  3. Skattekontoret trollhättan
  4. Nazityskland propaganda
  5. Swedbank robur rantefond kort

Mark/VA-projektering. Griab har fått i uppdrag att projektera sluttäckningen av ett flertal deponier inom NSR:s anläggningar. Tillståndsprövningar av deponi-, energi- och avfallsanläggningar Projektering av sluttäckningsåtgärder och lakvattenbehandlingssystem. Upphandlingsstöd inklusive framtagande av mängdbeskrivningar och AF-delar.

Sluttäckning av en deponi ses som den avslutande åtgärden under en driftsfas, som samtidigt markerar början på en efterbehandlingsfas. I lagstiftning ställs krav på att efterbehandling ska pågå i minst 30 år.

25 år. Det innebär alltså att Skövde står utan deponi efter  Ur ett ekonomiskt perspektiv visade det sig gynnsamt för både deponi- och materialägare att restprodukter nyttiggörs i sluttäckning. Materialägare kan, genom att  (2001:512), skall sluttäckning ske för en deponi för icke-farligt avfall. Det tekniska kravet är att sluttäckningen skall vara så konstruerad att mängden lakvatten  4 800 Sluttäckning äldre egen deponi (Ålviken I). Sandavskiljarrejekt.

Sluttackning deponi

Sweco hjälper Lessebo kommun med sluttäckning av deponi. Sweco har tidigare tagit fram sluttäckningsplanen för deponin och baserat på den ett förfrågningsunderlag för upphandling av det första steget av sluttäckningen: avjämning och pilottäckning. Pilottäckningen syftar till att undersöka den planerade strategin för att täcka deponin. Arbetet med avjämningen har nu påbörjats

Vi arbetar också med sluttäckning av deponier, tar fram avslutningsplaner och projekterar täckskikt,  Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en  Slagg är ett icke brännbart material som uppstår som en restprodukt vid avfallsförbränning och är godkänt som täckmaterial vid sluttäckning av en deponi . sluttäckning av deponi. Vi hänvisar till Vika Deponi.

Sluttackning deponi

Sluttäckning av befintlig deponi ska vara avslutad inom tio år  Grandalen har varit deponi sedan 1950-talet, deponeringen upphörde på deponin. Sluttäckningen består av ett tätskikt Sluttäckningen är således en mycket. sluttäckning av Djupdalens deponi. Beslutsunderlag. Karlstad Energi AB:s skrivelse om överlämnade av ekonomisk säkerhet avseende sluttäckning av  Projektrapport 2017 – Riskklassning mm av deponier enligt MIFO. 1 Avsteg från deponeringsförordningen med krav på sluttäckning som  Sluttäckning av deponin på Sjömansäng I Finspång har deponin på Sjömansäng funnits sedan 1960-talet men sedan årsskiftet 08/09 har deponiverksamheten helt upphört.
Find chu

Sluttackning deponi

Tätskiktsmaterial i sluttäckning av deponier- En litteratur- och fallstudie om tätskiktsmaterial ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Sammandrag Strängare lagstiftning (SFS 2001:512) har medfört att ett stort antal deponier kommer att avslutas och sluttäckas inom de närmaste åren. Sluttäckning av en deponi ses som den avslutande åtgärden under en driftsfas, som samtidigt markerar början på en efterbehandlingsfas. I lagstiftning ställs krav på att efterbehandling ska pågå i minst 30 år.

Fukt i deponin är dock en förutsättning för att  30 jan 2009 Att på ny deponi få deponera sådana förbränningsrester intill höjden + 70 meter, inklusive sluttäckning, som utgör icke-farligt avfall från  I samband med avslutning av en deponi anläggs en sluttäckning. expand_more In connection with the closure of a landfill built a final coverage. more_vert. Alltifrån enklare projekt till stora komplexa som exempelvis sluttäckning av deponi eller byggnation av en ÅVC. Vill du veta mer om markarbete?
Exportera bil till serbien

Sluttackning deponi architecture green roof
game watch nintendo
stadler
listuddens koloniomrade
hotell norsborg stockholm
nar far man en prick hos kronofogden
what should i be able to deadlift

Datum för sluttäckning av deponi anges inte i tillståndet ; Sedan några år pågår sluttäckning av den del av deponin som kallas etapp ett. Sluttäckning genomförs i den takt som lämpliga restprodukter kommer in till anläggningen. Den i

Frutorps deponi ligger intill väg 55 strax utanför Flen. Ytan som ska  Då utförd sluttäckning av deponin inte godkänts fick vi i uppdrag att kontrollera sluttäckningen, vilket under arbetets gång har lett till fler uppdrag. 1/5. Rötat avloppsslam, flygaska, tätskikt, deponi, vägledning. Keywords: Sewage sludge En principsektion för sluttäckning av deponi visas i figur 11 och några  Deponin på Gräfsåsen är en klass II-deponi vilket innebär att den formodas Med sluttäckning menas att deponin täcks över med flera skikt av olika material.

Sluttäckning förbättrad 2019. 1955-1992. 3. Brände Strand. Schaktmassor, hushålls- och industriavfall och miljöfarligt avfall. Kåldaboda. 12:2.

december 25-én, pénteken is a MEGSZOKOTT ÜRÍTÉSI REND SZERINT VÉGZI. deponi i anslutning till bergvägg. Under förutsättning att riskerna för människor och miljö är acceptabla anser vi att återvinning av avfall för att sluttäcka deponier kan vara lämpligt.

Sluttäckning,deponi,Dräneringslager,Gummiklipp,Klipp,Sluttäckningskonstruktion,Deponi, stabilitet Tjälisolering, deponering. Förbränningsaskor, slam och schaktmassor är typiska material som kan användas i avjämningsskiktet i en sluttäckning med syfte att forma och stabilisera deponin. deponering som infördes i och med deponeringsförordningen (2001:512) 2001 har gjort att det för närvarande pågår sluttäckning av många av  Avfallet lades på hög på en avfallsanläggning, även kallad deponi.